Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
URBACT III 2014-2020

Capacity4MSP

Strengthening the capacity of MSP stakeholders and decision makers
Nazwa programu / Programme URBACT III 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Promowanie zintegrowanego i zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich
Cel szczegółowy / Specific objective 1.1. Zwiększenie potencjału miast w zakresie zarządzania zrównoważonymi politykami i działaniami w sposób zintegrowany i partycypacyjny
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication, Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 24m, 2019-08-01 - 2021-07-31
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 999 972,50 € / 730 757,50 €

Opis projektu / Project summary

W ciągu ostatniej dekady osiągnięto znaczny postęp w budowaniu sieci współpracy i tworzeniu silnego zaplecza politycznego dla planowania przestrzennego obszarów morskich (MSP) w BSR. Prawie wszystkie kraje BSR są zaangażowane w procesy MSP i znajdują się na różnych etapach przygotowywania swoich planów morskich, dzięki czemu BSR jest liderem w Europie i na świecie. Obecne cele regionalne w zakresie PPOM zostały wyznaczone na rok 2020/2021 oraz szereg celów regionalnych zainicjowano już poprzez działania mające na celu wzbogacenie istniejącej polityki i ram współpracy oraz rozważenie przyszłej makroregionalnej współpracy w zakresie PPOM. Działania te obejmują aktualizację bałtyckiego planu działania w zakresie planowania przestrzennego obszarów morskich (MSP); oraz VASAB Long Term Perspective; Bałtycki Plan Działań HELCOM oraz Plan Działań EUSBSR.

Kilka kluczowych wyzwań przyszłego MSP obejmuje harmonizację krajowego MSP w BSR; praktyczne MSP wdrażanie oraz ocenę i monitorowanie. Capacity4MSP zajmie się tymi kwestiami poprzez stworzenie zorientowanej praktycznie i interaktywnie platformy współpracy, na rzecz wymiany wiedzy i intensywnego dialogu pomiędzy praktykami w zakresie PPOM (zaangażowanymi lub odpowiedzialnymi za opracowanie PPOM), decydentami i decydentami politycznymi (Komisja Europejska, grupa robocza ds. PPOM HELCOM-VASAB i jej podgrupa ekspertów ds. danych; instytucje odpowiedzialne za PPOM itp. ) i innych zainteresowanych stron (przedstawicieli gospodarki niebieskiej, odpowiednich koordynatorów EUSBSR, ekologów itp. ) Zwiększy to widoczność i wpływ pojedynczych projektów, stworzy potencjalne synergie, pogłębi i poszerzy wiedzę zdobytą w ramach projektów poprzez syntezę, wzmocnienie i przeniesienie wyników projektu do nowych rozwiązań praktycznych. Regularny dialog z zainteresowanymi stronami jest kluczową częścią Capacity4MSP i projektu, będzie on gromadzić i omawiać wiedzę oraz doświadczenie zdobyte w poprzednich projektach PPOM i krajowych procesach PPOM w celu zapewnienia skutecznego i wartości dodanej transferu wiedzy w ramach i poza BSR oraz w różnych sektorach i na różnych poziomach zarządzania.

Główne cele obejmują:

- Raport podsumowujący wyniki projektów związanych z MSP w korelacji z trwającymi procesami i działaniami MSP w krajach BSR. Zgromadzi osiągnięcia z projektów, krajowego i Pan-bałtyckiego MSP i obejmie program współpracy w zakresie PPOM na 2020 r. , ewentualne tematy współpracy w zakresie projektów PPOM oraz punkty odniesienia dla dalszego rozwoju polityki w zakresie PPOM w skali makroregionalnej;

- Mechanizmy wsparcia dla praktyków MSP oraz decydentów MSP wokół BSR i poza nim w celu wsparcia 1) wdrażania, monitorowania i oceny planów, 2) Pan-bałtyckiego wykorzystania danych MSP przez opracowanie przewodnika użytkownika dla bałtyckiej mapy internetowej MSP BASEMAPS, 3) propozycję zinstytucjonalizowanego narzędzia do regularnego monitorowania realizacji regionalnych zobowiązań w zakresie MSP oraz 4) promowanie i wdrożenie MSP w krajach nienależących do UE poprzez opracowanie mapy drogowej dla MSP w Rosji;

- Zintegrowany raport z głównymi i kluczowymi komunikatami dotyczącymi zaangażowania zainteresowanych stron w MSP, podnoszenia świadomości i zaangażowania w MSP na różnych poziomach zarządzania.