Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

CAMS Platform

Climate Adaptation and Mitigation Synergies in Energy Efficiency Projects
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.3. Efektywność energetyczna
Kategorie tematyczne / Thematic areas Energetyka / Energy, Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 26m, 2019-08-01 - 2021-09-30
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 935 228,00 € / 749 563,84 €

Opis projektu / Project summary

Platforma CAMS ma na celu wykorzystanie wyników trwającego projektu EU INTERREG BSR i innych wspieranych przez UE projektów efektywności energetycznej poprzez wymianę doświadczeń z projektów. Platforma zbada, w jaki sposób zwykła energia w zakresie efektywności mogłyby zostać ulepszona i wykorzystana w celu zwiększenia odporności sektora mieszkalnictwa i usług na negatywne skutki długoterminowych zmian klimatu; w jaki sposób można by poprawić audyty energetyczne i uczynić je bardziej efektywnymi (i tańszymi) w celu przygotowania inwestycji w zakresie efektywności energetycznej poprzez opracowanie dostępnej bazy danych na potrzeby audytów energetycznych budynków, w szczególności ujednoliconych kryteriów charakterystyki energetycznej dla budynków wielokondygnacyjnych. Platforma zajmuje się również kwestią lepszego wykorzystania dostępnych źródeł finansowania na rzecz osiągnięcia celów w zakresie klimatu poprzez opracowanie zaleceń politycznych dotyczących planowania ESIF w nadchodzących wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027 oraz wytycznymi dla dalszych projektów w zakresie efektywności energetycznej (EE), tak aby stworzyć synergię między EE a łagodzeniem skutków zmian klimatu i przystosowywaniem się do nich. Działania w ramach projektu podzielone są na 4 pakiety robocze (WP). WP1 jest dla projektu zarządzanie, komunikacja, rozpowszechnianie i sprawozdawczość, prowadzone przez partnera projektu (PP) 1: Regionalna Agencja Energetyczna Tartu - TREA. Działania w ramach WP1 obejmują codzienne zarządzanie i komunikację, prowadzenie projektu, stronę internetową umożliwiającą dotarcie z pomocą i zorganizowanie 2 spotkań w Tartu, Estonia: spotkanie inauguracyjne w celu szczegółowego zaplanowania działań projektowych oraz końcowa konferencja w celu przedstawienia i rozpowszechnienia wyników.

Udział PP w zadaniach WP1 związany jest z  działaniami, w które są zaangażowani i za nie odpowiedzialni. WP2 służy do kapitalizacji bieżących projektów efektywności energetycznej w BSR, poprawiając audyt energetyczny budynków. LP dla tego WP to rząd hrabstwa Dalarna (PP2). Działania obejmują rozwój bazy danych audytów energetycznych i ustanowienie sieci audytorów energetycznych BSR Energy. Za opracowanie bazy danych audytów odpowiedzialna jest firma PP3 Nordic Energy Audit Company, wspierana przez Fundację Oszczędzania Energii w Gdańsku (PP6). W celu dostosowania i zatwierdzenia bazy danych z audytu rząd hrabstwa Dalarna zorganizuje warsztaty z udziałem ekspertów z BSR w Falun w Szwecji.

W celu ujednolicenia audytów energetycznych w BSR, seria pilotażowych audytów energetycznych w Estonii, na Łotwie, w Polsce i Szwecji zostanie przeprowadzona przez odpowiednich ekspertów PP (licencjonowanych audytorów). WP2 osiąga maksimum w postaci ustanowienia sieci audytorów energetycznych BSR i ich spotkania w Rydze na Łotwie. Pracę z siecią audytorów energetycznych Łotewskie Ministerstwo Gospodarki (PP5) jako koordynator ds. strategii UE - PA Energy Coordinator poprowadzi w ścisłej współpracy z BEF Łotwa (PP7) oraz ze wsparciem dla wszystkich PP. WP3 koncentruje się na wykorzystaniu wyników projektu ARCEE i przewiduje przygotowanie programu kwalifikacji w zakresie renowacji budynków mieszkalnych dla BSR. Prace w WP3 mają być prowadzone przez BEF Niemcy (PP8). Pakiet roboczy nr 4 skupia się na dialogu politycznym dotyczącym dostosowania do zmian klimatu i łagodzenia ich skutków, prowadzonym przez CBSS (PP4), czego wynikiem są zalecenia polityczne i wytyczne dotyczące przystosowania się do zmian klimatu czyli Projekty ESIF.