Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

NonHazCity 2

Capitalizing key elements of NonHazCity: empowering private and professional users for better risk management and use reduction of chemical products in their cities
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Czystość wody
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 18m, 2019-08-01 - 2021-01-31
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 927 415,28 € / 747 815,55 €

Opis projektu / Project summary

Poprzedni projekt to NonHazCity (#R010 „Innowacyjne środki redukcji emisji substancji niebezpiecznych (HS) z obszarów miejskich do Morza Bałtyckiego" - dalej „NHC1"). Głównym celem rozszerzenia jest pogłębienie i monitorowanie tych działań NHC1 , które okazały się najbardziej istotne lub obiecujące dla dalszego rozwoju. Projekt rozbudowy „NHC2" chce być nieco „głośniejszy" na arenie politycznej BSR, bardziej systemowy poprzez standaryzację wniosków wyciągniętych z poprzednich projektów pilotażowych i ma na celu poszerzenie grupy docelowej.

NHC2 chce wykorzystać kluczowe elementy poprzedniego projektu i dodatkowo:

- monitorowanie i ocena wdrażania strategii i wytycznych opracowanych w ramach NHC 1 oraz ocena ich realizacji;

- uwydatnić zarządzanie ryzykiem związanym z chemikaliami w normach zarządzania środowiskowego;

- usystematyzowanie szkolenia personelu w sektorze publicznym;

- umożliwienie większej liczbie prywatnych konsumentów i przedsiębiorstw ograniczenia konsumpcji produktów zawierających HS;

- omówienie tematu HS w tworzywach sztucznych, który ostatnio nabrał nowego rozmachu dzięki strategii UE w zakresie tworzyw sztucznych i pracy nad gospodarką cyrkulacyjną.

Główne grupy docelowe:

- Gminy i podmioty miejskie, które uczestniczyły w NHC1 jako organizacje partnerskie lub stowarzyszone - będą działać w NHC2 jako partnerzy, organizacje producenckie lub jako bezpośrednia grupa docelowa;

- Każda gmina i jednostka miejska w BSR, która chce wykorzystać opracowane materiały szkoleniowe/poradnictwo (zwłaszcza moduły szkoleniowe);

- Stowarzyszenia biznesowe na rzecz zarządzania środowiskowego w BSR, ich członkowie (firmy) oraz odpowiednie organy w UE, w tym Komisja Europejska, jak również departamenty w gminach odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskowe;

- Konkretne przedsiębiorstwa (gastronomia, hotele) wykorzystujące materiały z tworzyw sztucznych (materiały mające kontakt z żywnością, urządzenia kuchenne) w celu zademonstrowania kwestii HS w tworzywach sztucznych;

- Organizacje pozarządowe reprezentujące konsumentów i interesy środowiskowe w BSR;  

- Mieszkańcy i przedsiębiorcy z gmin, w których NHC2 będzie działać.

Główne cele:  

- Ocena planów działania w zakresie chemikaliów (WPR), w tym wnioski i zalecenia;  

- Materiały poradnikowe prezentujące zintegrowany pogląd na temat zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami w organach administracji miejskiej i ich jednostkach

- Moduły szkoleniowe dla kursów online na powyższe tematy;

- Propozycja rozdziału dotyczącego zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami w przedsiębiorstwach, który zostanie przyjęty przez organy normalizacyjne, jednostki certyfikujące, konsultantów i właściwe organy;

- Zestaw do majsterkowania i aplikacja "Kontrola gospodarstwa domowego pod kątem substancji niebezpiecznych"; 

- Zestaw do majsterkowania i aplikacja "Office check for hazardous substances"; 

- Materiał informacyjny osadzony na tworzywach sztucznych; 

Oczekiwane wyniki: 

- Wdrażanie WPR i zasad udzielania zamówień publicznych jest oceniane, a zdobyte doświadczenia są definiowane; 

- Pracownicy podmiotów publicznych zostali przeszkoleni w zakresie różnych zagadnień dotyczących zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami; 

- Użytkownicy prywatni i profesjonalni są upoważnieni do przeprowadzenia samooceny produktów potencjalnie zawierających HS; 

- Kwestie zarządzania ryzykiem związanym z chemikaliami, są lepiej zintegrowane z systemami zarządzania środowiskiem; 

- Wdrażanie polityki w BSR.