Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

DAIMON2

Decision Aid for Marine Munitions - Practical Application
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Czystość wody
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 18m, 2019-08-01 - 2021-01-31
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 906 116,17 € / 661 585,12 €

Opis projektu / Project summary

Tysiące ton historycznie zatopionej amunicji, zarówno chemicznej, jak i konwencjonalnej, nadal zanieczyszczają Morze Bałtyckie wywołując złożone negatywne skutki dla środowiska morskiego, gospodarki i ludzi jako konsumentów owoców morza.

Projekt INTERREG BSR 2014-2020 DAIMON (www.daimonproject.com) dotyczy wpływu na środowisko i skutków biologicznych zatopionej amunicji w Morzu Bałtyckim i w cieśninie Skagerrak,    a w szczególności kwestii, jak postępować ze zidentyfikowanymi i oznaczonymi obiektami wojennymi. Najważniejszym „produktem” DAIMONA jest system wspomagania decyzji (DSS) dla administratorów morskich - oprogramowanie, które, biorąc pod uwagę fakty na temat lokalizacji i rodzaju obiektu amunicyjnego, analizuje ryzyko i sugeruje możliwości remediacji.

Projekt DAIMON okazał się bardzo udany pod względem podnoszenia świadomości na temat problemu zatopionej amunicji w BSR wśród jego grup docelowych - przede wszystkim władz krajowych odpowiedzialnych za zarządzanie środowiskiem Morza Bałtyckiego (agencje ochrony środowiska, administracja morska, wojsko, planowanie przestrzenne i straż przybrzeżna). Jednakże praktyczne zastosowanie jego głównych produktów, DSS i DSS oraz zestaw narzędzi EcoTox do oceny wpływu amunicji na faunę i florę nie osiągnął zadowalającego poziomu. Aby to zmienić, DAIMON 2 wykorzysta stworzoną świadomość i wnioski wyciągnięte z doświadczeń na temat potrzeby użytkowników w zakresie ukierunkowanej kampanii na rzecz budowania potencjału, obejmującej praktyczne demonstracje i szkolenia, a także seminaria dla kadry kierowniczej. Informacje zwrotne od użytkowników pomogą ponadto zoptymalizować obydwa te narzędzia w zakresie, aby uczynić je prostymi w zastosowaniu, efektywnymi kosztowo i bezpiecznymi w zakresie obsługi danych wrażliwych.

Szczególnie duże zainteresowanie wynikami DAIMON-u wykazują również inwestorzy i firmy konsultingowe z regionu Morza Bałtyckiego. W DAIMON 2 chcemy bliżej współpracować z tą grupą docelową, oferując jej metodologię z zakresu odnowionego naukowo zestawu narzędzi DAIMON EcoTox, które mogą stać się nowymi Standardowymi Procedurami Operacyjnymi (SPO) dla oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ) dla projektów gospodarki morskiej w zakresie obszary skażone zatopioną amunicją.

Grupa HELCOM SUBMERGED, JPI Oceans i nowo utworzona NATO STO Group znajdują się wśród naszych strategicznych partnerów międzynarodowych, którzy pomogą nam rozwijać i promować DAIMON EcoTox Toolbox jako wyżej wymienione SPO dla Morza Bałtyckiego.

Innym praktycznym zastosowaniem SPO będzie konwencja ESPOO w sprawie OOŚ w kontekście transgranicznym, która obecnie nie odnosi się konkretnie do zatopionej amunicji. DAIMON 2 ma na celu zmianę tego stanu rzeczy poprzez zaproponowanie zmiany w oparciu o wypracowane w DAIMON rozwiązania.

Międzynarodowe porozumienie w sprawie SPO zapewni większą jasność i sprawiedliwość dla zainteresowanych stron w zakresie OOŚ na obszarach dotkniętych zatopioną amunicją. Skróciłoby to w przyszłości procesy planowania na morzu, przy jednoczesnym czas chroniący środowisko morskie przed ryzykiem uwolnienia substancji toksycznych z naruszonej amunicji i osadów.