Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

BSN_powerhouse

Baltic Science Network - A Science Powerhouse
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Potencjał dla innowacji
Cel szczegółowy / Specific objective 1.1. Infrastruktura badań i innowacji
Kategorie tematyczne / Thematic areas Edukacja i szkolenia / Education and Training, Badania i innowacje / Research and Innovation
Czas trwania / Duration 18m, 2019-08-01 - 2021-05-01
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 999 525,00 € / 932 525,00 €

Opis projektu / Project summary

BSN_powerhouse jest rozszerzeniem Bałtyckiego Systemu Naukowego (BSN), ogólnych ram koordynacji w celu opracowania i wdrożenia polityki naukowej w wymiarze makroregionalnym oraz zapewnienia lepszej reprezentacji interesów makroregionalnych na poziomie UE. Podczas gdy BSN zapewniła ministerstwom nauki, agencjom rządowym i finansowym oraz sieciom uniwersyteckim ogólną platformę do opracowania wspólnych podejść strategicznych, BSN_powerhouse pójdzie teraz o krok dalej w procesie wdrażania projektu. Tematycznie nacisk zostanie położony na określone priorytetowe dziedziny badań w zakresie nauk fotonowych i neutronowych (PNS), nauk przyrodniczych (LS) i państwa opiekuńczego (WS).

Głównym celem BSN_powerhouse jest zwiększenie kompetencji ministerstw nauki/agencji finansujących w zakresie projektowania i wdrażania programów transnarodowych wspierających infrastrukturę badawczą (RI), aby stać się lepiej wzajemnie powiązanymi na poziomie transnarodowym i rozwijać doskonałość w dziedzinie badań naukowych i innowacji. Cel ten zostanie osiągnięty poprzez praktyczne wdrożenie, przetestowanie i ocenę dwóch konkretnych instrumentów wsparcia:

  1. Przezwyciężenie luki w wynikach badań i innowacji badawczych (RI) w dziedzinie PNS:

UE 13 małych infrastruktur badawczych na małą skalę zostanie połączony z wielkoskalowymi infrastrukturami badawczymi i otrzyma wsparcie na rzecz ich wykorzystania przez obiekty partnerskie.

  1. Zwiększenie wzajemnego powiązania infrastruktury badawczej w BSR

BSR-RIMP: program mobilności stażystów BSR Researcher's Internship Mobility Programme na podstawie PNS, LS and WS. BSR-RIMP poprawi „obieg krwi w mózgu” pomiędzy infrastrukturami badawczymi w ramach BSR i w ten sposób stworzy podstawy dla przyszłej współpracy badawczej, która wzmocni doskonałość BSR w zakresie PNS, LS i WS.

Krajobraz finansowania nauki i badań jest bardzo niejednorodny i wielopoziomowy w BSR, co utrudnia negocjowanie funduszu ponadnarodowego pomiędzy instytucjami o zupełnie różnych poziomach zarządzania i dostępnych budżetów.

Główne efekty:

- LaunchPad: RI_Connectors - wdrożone i przetestowane działanie na rzecz zwiększenia uczestnictwa;

- Program mobilności pracowników naukowych na rzecz stażystów (BSR-RIMP) - wdrożony i przetestowany program mobilności pracowników naukowych (BSR-RIMP);

- Przekazywalny model wielopoziomowego zarządzania instrumentem finansowania;

- Wsparcie polityczne i zobowiązanie finansowe na rzecz ustanowienia działania na rzecz zwiększenia uczestnictwa w BSR oraz programu mobilności BSR.

BSN_powerhouse przetestuje nowy, zdecentralizowany i elastyczny tryb finansowania, który może służyć jako model wielopoziomowego zarządzania i finansowania. Próba będzie służyć jako dowód słuszności koncepcji, w odniesieniu do wartości dodanej i wpływu nowych instrumentów oraz funkcjonalności ich struktury i zarządzania, a także będzie podstawą do negocjowania długoterminowego finansowania instrumentów.