Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Polska-Rosja / Poland-Russia 2014-2020

2ShipCom

2 Ships - Common Sea. Soldek & Vityaz: Maritime Heritage of Poland and Russia
Nazwa programu / Programme Polska-Rosja / Poland-Russia 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Kultura i dziedzictwo
Cel szczegółowy / Specific objective 1.1. Zachowanie i transgraniczny rozwój dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego
Kategorie tematyczne / Thematic areas Kultura i turystyka / Culture and Tourism
Czas trwania / Duration 24m
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 214 927 676,00 € / 1 934 349,08 €

Opis projektu / Project summary

Potencjał kulturowy regionu pozostaje w dużej mierze niewykorzystany, co ogranicza możliwe do osiągnięcia zyski z samej turystyki. Kluczowymi zadaniami muzeów są: ochrona i prezentacja swoich zabytków w sposób zapewniający ich trwałe zachowanie. Oba zabytkowe statki są unikalnymi zabytkami techniki, które są prawnie chronione. Statki muszą spełniać wymogi dotyczące bezpieczeństwa morskiego i stanu technicznego. Muszą one zostać odnowione, aby nie stracić możliwości realizacji swojej funkcji muzealnej.

Projekt jest zgodny z celem - „Dziedzictwo": zachowanie i ochrona zabytkowych statków muzealnych - Sołdek w Polsce oraz Vityaz w Rosji, a także stworzenie nowej oferty, która przyciągnie więcej zwiedzających do obu muzeów i przyczyni się do rozwoju turystyki transgranicznej (wystawy z możliwością zwiedzania dla osób niepełnosprawnych). Wymiana doświadczeń w zakresie dziedzictwa kulturowego pomiędzy pracownikami zarówno muzeów, jak i uniwersytetu, przyczyni się do osiągnięcia lepszych wyników, ponieważ wykorzystane zostaną doświadczenia obu stron w tej kwestii. Głównymi wyjściami są: plain-airs po obu stronach projektu, w wyniku czego powstaje ekspozycja mobilna, ekspozycja i książeczka, 2 konferencje, 1 warsztat do dzielenia się doświadczeniami, 3 zajęcia mistrzowskie i praktyki morskie, aby zaangażować młodych ludzi w zainteresowanie zawodami związanymi z morzem.

Rezultaty: zwiększenie atrakcyjności regionu przygranicznego dla mieszkańców i turystów odwiedzających statki, (planowana na B1 - 70. 000 odwiedzających, LB - 100 000 odwiedzających). Cel ten jest częścią jednego z trzech nadrzędnych celów strategicznych Polsko-Rosyjskiego Programu Współpracy Transgranicznej 2014-2020, który ma na celu „promowanie rozwoju gospodarczego i społecznego w regionach zarówno w zakresie strony wspólnych granic". Wizyty partnerskie, udział w konferencjach i tworzenie wystaw promujących wiedza o żegludze, przyczynią się do wzmocnienia współpracy w regionie przygranicznym.