Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Polska-Rosja / Poland-Russia 2014-2020

Amber heritage

Connected by amber. Joint actions to share the amber heritage.
Nazwa programu / Programme Polska-Rosja / Poland-Russia 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Kultura i dziedzictwo
Cel szczegółowy / Specific objective 1.1. Zachowanie i transgraniczny rozwój dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego
Kategorie tematyczne / Thematic areas Kultura i turystyka / Culture and Tourism
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 293 426,24 € / 2 064 083,61 €

Opis projektu / Project summary

Województwo pomorskie i Obwód Kaliningradzki to obszary o wyjątkowych walorach przyrodniczych i kulturowych, potencjale, który nie jest w pełni wykorzystywany ze względu na niedostatecznie rozwiniętą infrastrukturę i niewłaściwy rozwój obiektów dziedzictwa kulturowego. Skutkuje to  niewystarczającą liczbą odwiedzających miejsca bogate w walory przyrodnicze, historyczne i kulturowe na obszarze objętym programem.

Miejsca te również zazwyczaj nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Głównym celem projektu jest „Ochrona oraz promocja dziedzictwa kulturowego, historycznego i przyrodniczego w Obwodzie Kaliningradzkim i w województwie pomorskim". Jest to możliwe do osiągnięcia poprzez udostępnienie zarówno mieszkańcom, jak i turystom, zbiorów związanych z historią i dziedzictwem kulturowym Gdańska i Kaliningradu. Jednym ze szczegółowych celów projektu będzie zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do nowej oferty kulturalnej. Dzięki wdrożeniu i realizacji projektu, liczba turystów i mieszkańców korzystających z oferty kulturalnej, z uwzględnieniem grup wykluczonych i niepełnosprawnych, będzie wzrastać.

Głównym rezultatem projektu będzie wzrost liczby turystów korzystających z oferty Muzeum Gdańska od poziomu 99867 osób do 138945 osób, natomiast w przypadku World Ocean Museum, od 0 do 15000 w pierwszym roku. Współpraca transgraniczna pozwoli na wzajemną promocję regionów i wymianę doświadczeń międzyregionalnych wśród poszczególnych Partnerów. Nawiązana współpraca będzie podstawą do zbudowania interesującej oferty turystycznej w zakresie obu regionów. Projekt przyczyni się do stworzenia trwałej współpracy transgranicznej, m. in. poprzez zaplanowane regularne spotkania. Pozwoli to na wymianę doświadczeń w zakresie rozwiązań technologicznych, takich jak udostępnianie oferty wszystkim odwiedzającym. Realizacja Projektu przez każdego z partnerów z osobna uniemożliwiłaby osiągnięcie efektu synergii, w postaci znacznego wzrostu liczby odwiedzających i rozwoju dobrych praktyk.