Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Polska-Rosja / Poland-Russia 2014-2020

tourism routes

Tourism beyond the boundaries – tourism routes of the cross-border regions of In English: Russia and North-East Poland
Nazwa programu / Programme Polska-Rosja / Poland-Russia 2014-2020
Priorytet / Priority 1. Kultura i dziedzictwo
Cel szczegółowy / Specific objective 1.1. Zachowanie i transgraniczny rozwój dziedzictwa historycznego, przyrodniczego i kulturowego
Kategorie tematyczne / Thematic areas Kultura i turystyka / Culture and Tourism, Włączenie społeczne / Social inclusion
Czas trwania / Duration 24m
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 201 136,00 € / 181 022,40 €

Opis projektu / Project summary

Jednym z wyzwań, przed którymi stoją partnerzy projektu, jest obszar przygraniczny pomiędzy północno-wschodnią Polską a Obwodem Kaliningradzkim, w którym brakuje szlaków turystycznych i produktów przygotowywanych jako całoroczna oferta, skierowana do mieszkańców i odwiedzających turystów przebywających na wybrzeżu Bałtyku.

Celem tego projektu jest stworzenie produktów, opartych na wzajemnym historycznym i naturalnym dziedzictwie (zamki Zakonu Krzyżackiego, I i II wojna światowa, bursztyn) Polski i Rosji, zarządzanych przez partnerów po obu stronach granicy. Partnerami projektu są instytucje, które posiadają ustawowe uprawnienia do prowadzenia takich działań, przedsiębiorstwa, jak przewidziano w projekcie, mające duże doświadczenie, które osiągnęły dobre wyniki w swoich prowincjach oraz krajach. Projekt umożliwi im połączenie wiedzy i wysiłków, co zaowocuje stworzeniem wspólnego systemu zarządzania i kontroli. Powstaną szlaki i produkty turystyczne, co z kolei znacznie zwiększy liczbę turystów odwiedzających obiekty kultury i dziedzictwa przyrodniczego w Polsce, województwa pomorskie i warmińsko-mazurskie w Polsce oraz Obwód Kaliningradzki w Federacji Rosyjskiej. We wzajemnie podejmowanych staraniach, partnerzy będą stosować tradycyjne gry, artykuły w prasie, spotkania z pracownikami firm z branży kulturalnej i turystycznej (materiały drukowane, tablice informacyjne, materiały edukacyjne) oraz nowoczesną informację i narzędzia komunikacji (wycieczki studyjne, blog, media społecznościowe, aplikacja na telefon komórkowy).

Do tych działań przyłączą się następujące osoby: polsko-rosyjskie grupy odtwórcze, których oferta odtworzenia wydarzeń związanych z historią regionu ma na celu zwiększyć atrakcyjność turystyczną danego miejsca. Program stworzy okazję do spotkania partnerów z różnych państw członkowskich UE, a wyniki ich pracy przyniosą korzyści społecznościom po obu stronach granicy. Wykonanie projektu, który ma taki zasięg geograficzny i obejmuje partnerską współpracę międzynarodową, nie może być finansowany z funduszy krajowych.