Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

R Land-Sea-Act

Land-sea interactions advancing Blue Growth in the Baltic Sea coastal areas
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.4. Zasobooszczędny 'błękitny wzrost'
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 2 209 690,80 € / 1 760 391,00 €

Opis projektu / Project summary

Polityka UE i regionu Morza Bałtyckiego podkreśla znaczenie planowania przestrzeni morskiej, niebieski wzrost i zrównoważone zarządzanie obszarami przybrzeżnymi. Niebieskie wzrost może stawiać czoła wyzwaniom rozwojowym na obszarach przybrzeżnych, takim jak zmniejszone połowy, wyludnienie czy wpływ człowieka na środowisko.

Planowanie przestrzeni morskiej jest skutecznym narzędziem wspierania zintegrowanego planowania na obszarach morskich, podczas gdy spójność z planowaniem zagospodarowania przestrzennego nadal uznawana jest za kluczowe wyzwaniem, a tym samym jest warunkiem dla niebieskiego wzrostu.

W ramach tego projektu poprowadzone zostaną krajowe organy publiczne, regionalne władze nadmorskie oraz lokalne gminy i wielosektorowe zainteresowane podmioty, aby:

  • Poprawić współpracę ponadnarodową i wspierać niebieski wzrost oraz ułatwiać wymianę wiedzy w celu wzmacniania słabiej rozwiniętych regionów
  • Zwiększać zdolność (świadomość, wiedzę i umiejętności) w celu wzmacniania inicjatywy na rzecz niebieskiego wzrostu i zintegrowanego rozwoju w obszarach przybrzeżnych
  • Zrównoważyć rozwój nowych zastosowań morskich z interesami społeczności przybrzeżnych

Partnerzy projektu i zaangażowane strony będą ściśle współpracować w celu zbadania i zalecania nowych elastycznych praktyk w zakresie zaradzania w zakresie rozwiązań przestrzennych. Zostaną zastosowane metody oparte na uczestnictwo i interdyscyplinarne podejście do problemu czy wyzwania o znaczeniu lokalnym, regionalnym i transnarodowym.

Prace projektowe zakończą się wynikiem nowej wielopoziomowej agendy dotyczącej zarządzania na rzecz niebieskiego wzrostu i planowania przestrzennego w regionie Morza Bałtyckiego po 2020 roku.