Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

GRASS

Growing Algae Sustainably in the Baltic Sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.4. Zasobooszczędny 'błękitny wzrost'
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 1 946 057,80 € / 1 544 995,00 €

Opis projektu / Project summary

Produkcja makroalg to nadchodzący sektor dla uprawy biomasy do produkcji żywności i materiałów eksploatacyjnych takich jak: tworzywa sztuczne czy energia. Jednak sektor ten, w regionie Morza Bałtyckiego, wciąż jest na wczesnym stadium rozwoju i brak jest dogłębnej wiedzy na ten temat. Aby poradzić sobie z tym wyzwaniem GRASS ma na celu podniesienie świadomości i budowanie potencjału w zakresie uprawy, zbierania i wykorzystywania makroalg wśród władz publicznych i innych zainteresowanych stron w całym regionie Morza Bałtyckiego.

Działania projektowe będą realizowane w ramach trzech pakietów roboczych, obejmujące aspekty środowiskowe, prawne i społeczno-ekonomiczne produkcji makroalg, w tym:

  • ocena możliwości i skutków uprawy i zbierania makroalg, gromadząc i analizując dane dotyczące środowiska, identyfikując odpowiednie miejsca i wydajne metody produkcji;
  • wyszukiwanie luk w prawodawstwie i przepisach;
  • podkreślenie społeczno-gospodarczych korzyści i możliwości z uprawy makroglonów.

Działania będę wspierane przez:

1) szerokie zaangażowanie zainteresowanych stron;

2) trzy ponadnarodowe grupy robocze, które będą analizować problemy ponadnarodowe;

3) międzynarodową konferencję mającą na celu przekazanie wiedzy do wszystkich zainteresowanych w regionie Morza Bałtyckiego.

Rezultatami projektu będą mapy ilustrujące odpowiednia miejsca do uprawy, przewodnik po najlepszych praktykach w zakresie procesu wydawania zezwoleń na produkcję i wykorzystanie makroalg w Unii Europejskiej i regionie Morza Bałtyckiego, a także podręcznik łączący wszystkie wyniki z trzech pakietów roboczych oraz materiały szkoleniowe dla władz publicznych. Wyniki będę wykorzystywane głównie przez regionalne i krajowe władze publiczne oraz instytuty i organizacje pozarządowe zajmujące się zrównoważonym niebieskim wzrostem.