Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

NOAH

Protecting Baltic Sea from untreated wastewater spillages during flood events in urban areas
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Czystość wody
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 223 865,00 € / 2 613 904,00 €

Opis projektu / Project summary

Miejskie systemy wód opadowych i planowanie przestrzenne zyskały kluczowe znaczenie dzięki zwiększonej świadomości dot. ilości zanieczyszczeń. Różne chemikalia na obszarach miejskich są tymczasowo pochałaniane przez ziemię i spłukiwane przez wodę deszczową. Kierowanie zanieczyszczeń do systemów odwadniających nie rozwiązuje problemu, ponieważ wraz ze ściekami dzielą one ten sam rurociąg. Zmiany klimatu, które powodwują częstsze ekstremalne zjawiska pogodowe, takie jak intensywne opady deszczu, powodzie czy podniesiony poziom morza, jeszcze bardziej przyspieszają i potęgują ładunek zanieczyszczeń.Intensywne spływanie prowadzi do przeciążenia systemu, po czym zostaną wpuszczone do Morza Bałtyckiego przez połączone kanały A to oznacza znaczne rozlania nieoczyszczonych ścieków bezpośrednio do natury.

NOAH skupia partnerów z takim samym zainteresowaniem, aby sprostać wyzwaniu zrzutów zanieczyszczeń miejskich poprzez poprawę planowania przestrzennego oraz polepszenie miejskich systemów odwadniających. Wspólne wdrażanie innowacyjnych rozwiązań w celu uniknięcia zanieczyszczenia wody odpływowej jest głównym celem projektu. Wykorzysta się do tego takie metody jak: holistyczne planowanie, kontrola czasu rzeczywistego czy zwiększona świaodmość wśród interesariuszy. To właśnie te nowoczesne metoedy będą tworzyć główne wyniki projektu.

Holistyczne planowanie miejskie osiągnie się przez połączenie komputerowego modelowania drenażu z tradycyjnymi technikami planowania w mieście. Kontrola czasu rzeczywistego służy do gromadzenia nadmiernego przepływu wód deszczowych w rurociągu w celu uniknięcia przelewów. 

Wyniki działań zostaną zakorzenione w codziennej praktyce gmin, prowadząc tym samym do pozytywnych efektów i oddziaływania projektu. Ponadto zostaną powołane specjalne instytucje odpowiedzialne za planowanie przestrzenne i eksploatację systemów odwadniających. Koncepcja projektu jest łatwo skalowalna w celu realizacji działań w każdym obszarze miejskim w regionie Morza Baltyckiego.