Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020

FanpLESStic-sea

FanpLESStic-sea - Initiatives to remowe microplastics beofre they enter the sea
Nazwa programu / Programme Interreg Region Morza Bałtyckiego / Baltic Sea Region 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Efektywne zarządzanie zasobami naturalnymi
Cel szczegółowy / Specific objective 2.1. Czystość wody
Kategorie tematyczne / Thematic areas Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 37m, 21/09/2018 - 30/09/2021
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 3 370 162,00 € / 2 360 313,00 €

Opis projektu / Project summary

Mikroplastiki zostały odnalezione w najbardziej odległych obszarach Morza Bałtyckiego, jednak dokładny jego zasięg oraz konsekwencje problemu nie są do końca znane. Nie ma międzynarodowych standardów pobierania próbek, pomiaru i analizy mikroplastików. Odzyskiwanie mikroplastików jest niewykle trudne i kosztowne, a nawet niemożliwe w przypadku istniejących technologii. W związku z tym należy skupić się na łagodzeniu źródeł i usuwaniu tych mikroplastików zanim dostaną się do morza. Obecnie istnieje luka w wiedzy na temat rzeczywistych technologii usuwania oraz polityk wdrażania  środków zapobiegawczych.

Wiele różnych źródeł i ścieżek mikroplastików w ekosystemie wymaga całościowego podejścia, w którym stosowana jest perspektywa systemowa, aby umożliwić włączenie wszystkich zainteresowanych stron. FanpLESStic-sea odnosi się do następujących wyzwań:

  • brak powszechnego zrozumienia zakresu i charakterystyki zanieczyszczeń mikroplastikami;
  • brak skutecznych technologii do usuwania mikroplastików;
  • brak zachęty wśródzainteresowanych stron do wdrażania technologii usuwania, które miałyby wpływ na zanieczyszczenia.

Projekt dąży do zmniejszenia wycieku mikroplastiku, poprzez następujące działania:

  • model do mapowania, zrozumienia i wizualizacji ścieżek zanieczyszczeń;
  • pilotowanie nowej technologii dot. filtrowania mikroplastików;
  • definiowanie innowacyjnych struktur zarządzania i angażowania dużej liczby graczy dla wdrożenia skoordynowanych działań, które mają przynieść propozycje działań dla każdego regionu partnerskiego;
  • rozpowszechnianie wyników projektu, w tym sprawozdań dot. Barier i dalszych działań, w celu zwięszenia potencjału w zakresie metod usuwania mikroplastików

Kluczowymi grupami docelowymi są gminy, zakłady wodociągowe, stowarzyszenia wodne, instytucje badawcze i ogół społeczeństwa.