Przejdź do strony głównej / BACK TO MAIN SITE
Pomniejszenie czcionki Normalny rozmiar czcionki Powiększenie czcionki Wersja kontrastowa
Europejska Współpraca Terytorialna

POMORSKIE PROJEKTY EWT / POMORSKIE ETC PROJECTS DATABASE

Samorząd Województwa Pomrskiego
Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020

SOLEZ

SOLEZ - Smart Solutions supporting Low Emission Zones and other low-carbon mobility policies in EU cities
Nazwa programu / Programme Interreg Europa Środkowa / Central Europe 2014-2020
Priorytet / Priority 2. Współpraca w zakresie strategii niskoemisyjnych w Europie Środkowej
Cel szczegółowy / Specific objective 2.3. Poprawa potencjału dla planowania mobilności w miejskich obszarach funkcjonalnych w celu obniżenia emisji CO2
partner wiodący / Lead Partner City of Vicenza
partner pomorski / Pomeranian partner Miasto Gdańsk
Kategorie tematyczne / Thematic areas Transport i komunikacja / Transport and Communication, Energetyka / Energy, Ochrona środowiska / Environment protection
Czas trwania / Duration 36m, 06/2016 - 05/2019
Budżet całkowity - dofinansowanie EFRR / Total budget - ERDF co-financing 1 933 734,00 € / 1 604 562,40 €

Opis projektu / Project summary

Większość miast w Europie posiada wyraźne centrum, w którym skoncentrowane jest życie polityczne, gospodarcze i kulturalne. W związku z tym, centra miast odpowiadają za znaczną część ruchu miejskiego, z/do innych obszarów miejskich oraz na obrzeża, na których coraz częściej obserwuje się narastające zjawisko urbanizacji, co pociąga za sobą większe zapotrzebowanie na transport.

Do rozwiązania tego problemu można stosować wiele instrumentów, w tym politykę ograniczania dostępu, wyznaczanie stref płatnego parkowania oraz poprawę usług transportu publicznego. Każde z tych podejść ma  swoje wady i zalety i wymaga starannej oceny, pozwalającej na zidentyfikowanie najbardziej efektywnego połączenia rozwiązań dla każdego miejskiego obszaru funkcjonalnego (MOF).

SOLEZ integruje miasta zorientowane na różne rozwiązania w zakresie mobilności niskoemisyjnej, doskonaląc ich strategie i tworząc inteligentne usługi i produkty związane z koncepcją stref niskiej emisji (LEZ-low emission zones) w miejskich obszarach funkcjonalnych. Działania projektowe uwzględniają potrzeby lokalnych władz administracyjnych, mieszkańców, turystów oraz podmiotów prywatnych i prowadzą do:

  • lepszego dialogu z kluczowymi aktorami dotyczącego polityk ograniczania dostępu poprzez zdefiniowanie i wdrożenie odpowiednich strategii opartych na inicjatywach angażujących aktorów;
  • stworzenia i wdrożenia pilotażu innowacyjnych usług i rozwiązań opartych o ICT wspierających strefy niskiej emisji oraz politykę ograniczania dostępu, zmniejszając negatywne efekty uboczne tych interwencji.

Poprzez powyższe działania, SOLEZ przyczyni się do realizacji unijnych celów w zakresie redukcji ruchu pojazdów w miejskich obszarach funkcjonalnych, zwiększy potencjał administracji publicznej w zakresie planowania mobilności niskoemisyjnej i zwiększy poziom akceptacji dla planowanych interwencji.

Powiązanie z SRWP oraz SUERMB

  • Cele SRWP 2020
    • CS3. Atrakcyjna przestrzeń
      • CO3. Dobry stan środowiska

Dane kontaktowe / Contact details

City of Vicenza (partner wiodący / Lead Partner)

Corso Palladio 98, 36100 Vicenza
tel.: +39 044 422 153 5
e-mail:
http://www.comune.vicenza.it/
Miasto Gdańsk (partner pomorski / Pomeranian partner)

Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk
tel.: +48 583 236 000
e-mail: umg@gdansk.gda.pl
http://www.gdansk.pl/